POPSAV’dan
Sorunlar Ve Çözümler…

Kuruluşunu POPSAV’ın gerçekleştirdiği MÜYORBİR, 18 inci hizmet yılını geride bırakırken yaşadığı sorunları incelemek ve bu sorunları gidermek amacıyla oluşturduğumuz çalışma grubu ikinci toplantısını yapmıştır. Üye arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde MUYORBİR in kurumsal kimliğini yitirmek gibi hayati bir durumla karşılaştığı konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Bu doğrultuda önümüzdeki süreçte Yorumcu Hakkı’nın çağdaş normlara uygun koşullarda korunması için her türlü radikal adımlar atılmasına karar verilmiştir.

İkinci toplantımızda ele alınan gündem maddelerini aşağıda bilgilerinize sunuyoruz:

Önce yaşanılan sorunları kısa başlıklarla hatırlayalım;

 1. Meslek Birliğimize kan kaybettiren en önemli sorunların başında üye sayısının yüksekliği gelmektedir. Bu durumun başlıca sebebi hiçbir yetkisi olmamasına karşın Kültür Bakanlığı’nın MÜYORBİR yönetimine baskı kurarak 600 üyeyi Asil Üye statüsüne geçirtmesidir. Yasal olmayan bu yaptırım adaletli hak dağıtımının önünü tıkamıştır.
 2. MÜYORBİR’in lisanslama gelirlerinde en fazla getiriyi sağlayan “Yüksek Hak Sahipleri” diye tanımladığımız popüler yorumcular genel kurullara gelmeyerek haksız hak dağıtımının takipçisi olmamıştır.
 3. Dijital Platformların lisanslanma çalışmalarında ciddi azalmalar olmuştur. Bazı şarkıcılarla ikili anlaşmalar yapılması toplu hak takibinin önünü tıkamıştır.
 4. Bir süredir lisanslamaların merkezi olan OLB (Ortak Lisanslama Birimi) verimini yitirmiştir. İyi yönetilmemektedir. Bunun da sebebi, Mesam-Msg arasındaki gerginliğin bir türlü son bulmamasıdır. Oysa Müyobir, OLB’nin yer kirasına ve personeline ciddi bir gider bütçesi ayırmaktadır.
 5. Son Genel Kurul’da kabul edilen bir Yönerge gereği; Temsili Alan ve Umumi Mahallerde elde edilen gelir, tüm üyelere eşit olarak dağıtılmaktadır. Bu adaletsiz karar sonucu MÜYORBİR, bugün meslek birlikleri içinde en büyük havuza sahiptir.
 6. Yönetim ve idari sistem de ise Birlik Tüzüğü’ne aykırı olarak Genel Sekreterlik görevi pasifize edilmiş tüm uygulamalar Yönetim Kurulu’nda tekelleşmiştir. Bu doğrultuda huzur hakları harcamaları ve yönetim kurulu üye sayısındaki gereksiz artışlar huzursuzluk yaratmaktadır.

YÖNETİM VE İDARİ UYGULAMALARDA YAPILMASI GEREKEN İYİLEŞTİRMELER;

Tespit ettiğimiz sorunlar ve ana başlıklarına bakarak iyileştirme formüllerine sırasıyla bir göz atalım;

 • ÜYE SAYISININ ARTIŞI

MÜYORBİR’de üye sayısı 1900 civarındadır. Bu konuda önce üyelik kriterlerinin titizlikle güncellenmesi ve hak sahipliği tanımının doğru yapılması gerekmektedir. Kültür Bakanlığı’nın dayatmasıyla 600 üyenin Asil Üye konumuna geçirilmesi yüksek hak sahibi üyelerimizin hak gelirlerine el uzatmak demektir. Bu bir “gasp” değil midir? Aynı baskıyı MESAM reddetmiştir. Peki, MÜYORBİR yönetimi buna neden sessiz kalmıştır? Bu ciddi sorunun çözülmesi için önce Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’yle temas kurulmalı sonra da hukuki zeminde bu haksızlığın giderilmesi incelenmelidir.

 • YÜKSEK HAK SAHİPLERİNİN KAYITSIZLIĞI

Hatırlayalım, MÜYORBİR yasal hizmetine 2000 yılında başladı ve 51 üye ile kuruldu.

Yolun başında birçok popüler şarkıcı yorumcu haklarının takibi konusunda kayıtsız davranırken lisanslamalar başladıktan sonra hepsi üye oldular. Sabır, inanç ve akıllı bir mücadele kurumlaşmanın temelini oluşturmuştu. Ancak üzüntüyle belirtmek gerekirse popüler ve hak getirisinde önde gelen sanatçılarımız örgütlenmeye uzak kaldılar ve Genel Kurullara gelmediler. Böyle olunca ne oldu biliyor musunuz, basit bir hesapla 100 üyenin kazandığı hak getirisini 1800 kişi paylaştı.  Bu duruma haksızlık ve adaletsizlik denmez mi? İşte bu nedenle gerçek hak sahipleri MÜYORBİR yönetiminde temsil edilemiyor?

Bu yaman gerçekle birlikte hak sağlayan üyeler, hak dağıtımında söz sahibi olamıyor.

İşte bu nedenle MÜYORBİR’in yeni bir reforma ihtiyacı vardır. Yüksek Hak Sahibi olarak sınıflandırdığımız üyeleri bilinçlendirip Genel Kurullara gelmelerini sağlamak için deyim yerindeyse bir kampanya başlatmak gerekir.

 • DİJİTAL GELİRLERİN AZALMASI

Son 4 yıl içinde yaşanan bir kaos sonucu MÜYORBİR dijital haklardan mahrum bırakıldı.

MÜ-YAP’ın bu alanda hak takibinden vazgeçmesi, bazı yorumcuların dijital hakları takibinde kişisel anlaşmalar yapması olumsuz etken yaratırken batıdaki uygulamalarda dijital alanda yorumcu meslek birliğine hiç ödeme yapılmaması kaosun sebeplerini oluşturdu.  Sorunun, tümüyle çözülebilmesi için hukuki zeminde incelenmesi gerekmektedir.

 • OLB NİN YETERSİZLİĞİ

OLB (Ortak Lisanslama Birimi) nin asıl işi olan lisanslama çalışmalarında performansı düşmüştür. Bu duruma Mesam ve Msg’nin süreklilik kazanan anlaşmazlıkları da girince “Yönetilemeyen Bir Birim” durumundadır. Şartlar böyle olunca MÜYORBİR’in OLB yer kirası ve personel gideri harcamaları ciddi bir yük getirmiştir.

Ya OLB’den ayrılmalı, ya da OLB içindeki rolünü daha da güçlendirmelidir.

Tasarruf tedbiri öncelik kazanmıştır.

 • ADALETSİZ HAK DAĞITIMI…

Son Genel Kurul’da verilen bir yönergeyle Umumi Mahaller ve Temsili alandaki lisanslama gelirlerinin eşit olarak dağıtılması büyük bir spekülatif dağıtıma sebep olmuştur. Bu kararla birlikte 600 üyenin Asil Üye konumuna geçmesi ise adaletsiz hak dağıtımının farklı bir boyutudur.

Bu önemli sorun kalıcı bir metodla nasıl çözülür?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Asil ve Yedek Üyelik Kriterleri Tüzük değişikliğiyle yeniden belirlenmeli, gerekirse Kültür Bakanlığıyla bu konuda eşgüdümlü bir çalışma başlatılmalıdır.

 • HAYATA GEÇMESİ GEREKEN TASARRUF TEDBİRLERİ

Bir yandan lisanslama gelirlerinin azalması öte yandan Asil Üye sayısının kontrolsüz olarak artması MÜYORBİR’de bugün yaşanan krizin temel sebepleridir.

Yakın geleceği zorlu kılacak sorunları aşmak için tasarruf tedbirleri almak zorunludur.

Bir bakalım;

 1. Her hafta yapılan Yönetim Kurulu toplantıları ayda bir yapılmalı bunun paralelinde Genel Sekreterlik görevi Birlik Tüzüğü’ne uygun olarak geliştirilmelidir. Profesyonel hizmet anlayışı geliştirilirken toplantı huzur haklarından ciddi bir tasarruf sağlanacaktır.
 2. Huzur hakları minimize edilmeli, 9’a çıkarılan Yönetim Kurulu üyeliği yeniden 7 üyeye düşürülmelidir.
 3. İstanbul dışında yaşayan Yönetim Kurulu üyelikleri kaldırılırsa uçak ve yol masrafları ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte yurt dışı seyahatlerine en fazla 3 üyeyle katılım sınırı getirilmesi uygundur.
 4. Genel Kurul kararlarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yön. Krl. Başkanlık süresine sınır getirilmelidir. (Bugünkü koşullarda uygun olan 2 dönem yani 4 yıl olmalıdır.) Bu koşul Yönetim Kurulu üyeliklerinin genç kuşaklara devrolmasını sağlayacaktır.

Son cümle olarak, çözüm için;

YÜKSEK HAK SAHİPLERİ İLE KURUCU ÜYELERİN KENETLENMESİ ZORUNLUDUR.

POPSAV